RONTAL ENGINEERING

1Site surveys.jpg
energy-survey.jpg

סקר אנרגיה

 

כל ארגון הצורך אנרגיה בכמות של מעל 300 טון שווה ערך מזוט בשנה מחוייב בהתאם לתקנות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לבצע סקר אנרגיה מנת להשיג חיסכון בצריכות והוצאות האנרגיה של בארגון.

חברת רונטל הנדסה מבצעת, בהתאם לתקנות, סקר אנרגיה לניתוח מקיף בתחום ההנדסי, התפעולי והכלכלי של תשתיות האנרגיה בארגון.

לחברתנו ידע ייחודי וניסיון רב שנצבר לאורך שנים רבות בביצוע סקרי אנרגיה למערכות מגוונות. אנו בוחנים לעומק את הפעילות הקיימת של תשתיות האנרגיה בארגון ומזהים במערכת הקיימת את הנקודות בהן ניתן לייעל את המערכת מבחינה אנרגטית. 

בסקר האנרגיה מקבל הלקוח שורת המלצות אופרטיביות להתייעלות אנרגטית בארגון וניתוח כדאיותם הכלכלית (זמן החזר השקעה). הסקר מאפשר עמידה בתקנות ומהווה בסיס טוב להכנת מפת דרכים ותוכנית עבודה להתייעלות אנרגטית בארגון לשנים הבאות.

Untitled.jpg
sruvey2.png
fotolia53777923l.jpg
green_money.jpg
22.jpg